Vaše tělo je Váš dům,

Váš chrám...

Pečujte o něj, hýčkejte jej,

uklízejte v něm a milujte ho

Zásady ochrany osobních údajů

1. SBĚR INFORMACÍ
Podnikatel Šárka Fenclová, IČ: 06809642, se sídlem Brigádnická 315, Jince, PSČ: 262 23 (dále jen „podnikatel“) zpracovává Vaše osobní údaje, kdy právním základem pro toto zpracování je buď
a) uzavřená smlouva mezi Vámi a podnikatelem, a to na základě akceptace Vámi učiněné objednávky služeb u jmenovaného podnikatele, kdy v tomto případě je zpracování osobních údajů realizováno jen za účelem splnění takové smlouvy nebo
b) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou, a to zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 
V takovém případě se od Vás shromažďují pouze informace, které byly uvedeny při uzavření smlouvy (v případě bodu ad. a) viz výše) nebo, které byly uvedeny při udělení zvláštního souhlasu (v případě bodu ad. b) viz výše).  
Takto získané údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 5 let od jejich poskytnutí, ledaže by závazný právní předpis stanovil pro jiné účely (vedení daňové evidence) jiné lhůty.

2. POUŽITÍ INFORMACÍ
Jakékoliv informace, které se od Vás sbírají, mohou být použity pro:

 • personalizaci Vaší zkušenosti a reakci na Vaše individuální potřeby,
 • zlepšení mých webových stránek,
 • zlepšení služeb zákazníkům a Vaše potřeby podpory,
 • kontakt prostřednictvím e-mailu,
 • propagace nebo průzkum,
 • zaslání informací a aktualizací týkajících se Vaší objednávky,
 • pro plnění našich smluvních závazků vůči Vám, a to v případě, kdy ke zpracování osobních údajů dochází jen z tohoto zákonného důvodu, tj. právě pro účely splnění uzavřené smlouvy 

3. ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM
Vaše osobní identifikační údaje nejsou prodávány,  vyměňovány nebo jinak převáděny třetím stranám, ledaže byste s tímto postupem projevil svůj výslovný souhlas, a to v rámci uzavřené smlouvy a v jen v rozsahu nezbytném pro plnění takové smlouvy. Dále pak toto prohlášení  nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které pomáhají s provozem mých webových stránek nebo vedením mého podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.
Věřím, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování mých podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem. 

4. OCHRANA INFORMACÍ
Realizuji celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je udělen pouze těm, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo příslušné správní orgány). Počítače/servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí a jsou zajištěny proti vniku ze strany třetích osob. Osobní údaje v listinné podobě jsou  rovněž řádně zabezpečeny.  

5. ODHLÁŠENÍ
Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky (sarka@samaste.cz) nebo písemnou formou na adresu sídla Šárka Fenclová, Brigádnická 315, Jince, PSČ: 262 23. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu firmy Šárka Fenclová, Brigádnická 315, Jince, PSČ: 262 23.
Odvolání souhlasu se však neuplatní v případě, kdy jsou Vaše osobní údaje klienta zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Vámi a nikoli jen na základě Vašeho souhlasu se zpracováním.
Vezměte, prosím, na vědomí, že dále máte právo:

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup ke svým osobním údajům a tyto kdykoli měnit či doplňovat,
 • k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údaje se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. SOUHLAS
Uzavřením smlouvy s podnikatelem nebo používáním mých webových stránek souhlasíte s těmito zásadami ochrany soukromí, jež jsou na těchto stránkách umístěny a veřejně přístupné.